Opplevelsesområder i Rygge

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Rygge Museum delte bygda inn i 8 opplevelsesområder. Rygge Museum er senere blitt en del av Rygge Museum og Historielag. Den faste utstillingen har en avdeling for hvert av disse opplevelsesområdene.


Vi siterer fra Magne Bruun: Rygge Museum. Prosjektbeskrivelse 1994, side 5:


Rygge Museum har delt bygda inn i 8 opplevelsesområder. Formålet er å bruke dette som et hjelpemiddel for å komme med tilbud til de enkelte innbyggere i deres nærmiljø og bygge opp bedre forståelse av verdiene der. Utgangspunktet for inndelingen er hentet fra Nordisk ministerråds rapport (se Landskapstyper i Rygge), men nærmiljøet er vektlagt med spesiell tyngde. Områdegrensene går derfor tildels på tvers av de regiongrenser som nordisk prosjekt [Nordisk ministerråds rapport] viser. I hvert område er det pekt ut ett "tyngdepunkt" for å markere steder der innsatsen bør begynne. De åtte områdene er:


1. OMRÅDET RUNDT RYGGE KIRKE

Vidstrakt jordbruksslette i sørskråningen av Raet. Store gårder, tildels med særpregede tun. Rike fornminnefelt, bl. a. i Lybykroken.

Tyngdepunkt: Rygge kirke, middelalderkirke framtredende i landskapet.


2. VÆRNE KLOSTER - DYRE

Herregårdslandskap med storgårdsbebyggelse, park og allé-system. Markante fornminnefelt. Edelløvskog med gamle eikelunder, bl. a. Telemarkslunden naturminne og Bogslunden naturreservat. Gunnarsbybekken med viktig våtmarksdrag. Kystsone med ruvende gravrøyser på åsryggen, furuskog og svaberg, hyttebebyggelse. Dyre-, Carlberg- og Husebyskogen nærområde for friluftsliv. Revlingen friområde og Lille Revlingen naturreservat.

Tyngdepunkt: Værne Kloster med park og alléer.


3. BALKE - EVJE

Produktivt bondegårds- og herregårdslandskap med edelløvskog og markante eikelunder, bl. a. naturreservatet Kajalunden som minne fra gammel herregårdspark på Evje. Viktige fornminneområder. Evjesund med viker, våtmark, gl. strandsitterhus og furuskog. Vardåsen naturreservat (barskog).

Tyngdepunkt: Hestehavna på Balke og omgivelser, med stort, sammenhengende felt med jernaldergraver i gammel beitehage, storslått steingard og bronsealderrøyser.


4. LARKOLLEN

Kystlandskap med skogkledde koller, svaberg og viker. Storslagen rullesteinsstrand (rester av ytre ra) på øya Danmark. De permiske[1] øyene Kollen og Eldøya (landskapsvernområde) med varmekjær vegetasjon. Støtvikdalen med stort innslag av edelløvskog.

Tettsteds- og fritidsbebyggelse.

Tyngdepunkt: Tollstasjonen på Larkollen med omgivelser, gammel strandsitterbebyggelse med steingarder.


5. KUREFJORDEN

Skjermet strandområde med svaberg og frodig vegetasjon. Skogkledt åsterreng bakom. Bolig- og hyttebebyggelse.

Tyngdepunkt: Kurefjorden naturreservat med stort gruntvannsområde og artsrike strandenger.


6. ROER - HALMSTAD

Jordbruksområde med mosaikk av gamle steingarder. Tradisjonsrike gårdstun. Eikelunder og fornminnefelt. Kureåa med viktig våtmarksdrag og randvegetasjon. Tettstedsbebyggelse på Halmstad med stasjonsby og gammelt industrimiljø. Roer med gamle gårdstun, steingardssystem og egenartet fegate.

Tyngdepunkt: Industrimiljø ved Rygge meieri.


7. RÅDESKOGEN OG VANSJØ

Sørvestre side av Vansjø med lavtliggende jordbruksmark, forholdsvis store skogområder, sumpskogbelter og våtmark langs innsjøen. Vestre Vansjø naturreservat (våtmark og biologisk mangfold). Gamle plassbruk f. eks. ved Fresjerbukta.

Tyngdepunkt: Sunna med ekstremt trange vannløp, frodig skogsmiljø og urørt naturpreg.


8. ØREÅSEN - ÅRVOLLTANGEN

Stort boligfelt på Øreåsen. Servituttbelagt barskogsområde på Årvolltangen med omfattende stinett og stor verdi for friluftslivet. Særpreget og attraktivt landskap langs Mosseelva med bratte skrenter og trange løp.

Tyngdepunkt: Hananbukta med svaberg og idyllisk naturmiljø nært boligfeltet.Fotnoter:

  1. Perm er en periode i jordens geologiske historie som begynte for 299 millioner år siden og sluttet for 251 millioner år siden.AS